Czym się kierować wybierając konkretny fundusz?

Kluczem skutecznego wyboru funduszu inwestycyjnego jest przeprowadzenie analizy dokumentów funduszu (w tym prospekt i statut) i innych dostępnych informacji, koncentrując się na ocenie polityki inwestycyjnej funduszu, kosztów związanych z danym funduszem oraz zarządzających.

Po dokonaniu wyboru rodzaju Funduszy Inwestycyjnych dopasowanego do założonego celu inwestycyjnego (należy tu pamiętać o dywersyfikacji!), inwestor może przystąpić do działań zmierzających wybór konkretnych funduszy.

Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru konkretnego Funduszu Inwestycyjnego powinno być oparte na szczegółowej analizie dokumentów publikowanych przez poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), a w tym prospektu emisyjnego i statutu. Inwestor powinien również starać się pozyskać dodatkowe informacje zamieszczane na stronach internetowych serwisów finansowych (więcej w Inwestycja w Fundusze) czy pozyskać opinie doradców finansowych (należy pamiętać, iż nie należy korzystać tylko i wyłącznie z tego źródła informacji oraz, iż uzyskanie wiedzy nie musi się łączyć z zakupem jednostek uczestnictwa! Często samodzielny zakup będzie znacznie bardziej opłacalny!).

Inwestor powinien być szczególnie ostrożnym w przypadku reklam, które często prezentują Fundusze Inwestycyjne w sposób tendencyjny. Inwestor powinien unikać podejmowania decyzji inwestycyjnej w oparciu o reklamy danego funduszu.

Polityka inwestycyjna funduszu

Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się z polityką inwestycyjną danego funduszu, która określa kategorie instrumentów inwestycyjnych, w które fundusz będzie inwestował i podstawy strategii funduszu, a w tym kryteria wyboru danych kategorii instrumentów inwestycyjnych, przyjęte limity inwestycyjne (maksymalne i / lub minimalne udziały danych kategorii instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym), płynność. Przyjęta polityka inwestycyjna danego funduszu będzie bezpośrednio określać przede wszystkim ryzyko funduszu i jego potencjał osiągania zysków.

Koszty związane z inwestowaniem w dany fundusz

Ważnym elementem, choć dla wielu nie decydującym, są koszty związane z danym funduszem. Na te koszty składają się opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek uczestnictwa danego funduszu (opłata dystrybucyjna), koszty funkcjonowania danego funduszu (w tym przede wszystkim koszty zarządzania realizowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli TFI) oraz podatki.

Nabycie jednostek uczestnictwa zazwyczaj łączy się z poniesieniem opłat dystrybucyjnych (prowizje), które mogą być naliczane od razu przy zakupie jednostek lub przy ich zbywaniu. Mają one pokryć koszty dystrybucji jednostek uczestnictwa przez dystrybutorów, którymi są zazwyczaj banki, domy maklerskie lub doradcy finansowi (choć także samo TFI).

Inne opłaty manipulacyjne to opłaty za konwersję jednostek jednego funduszu na jednostki innego w ramach jednego TFI. Wielkość tych opłat jest różna w zależności od rodzaju funduszu (najwyższe opłaty będą miały fundusze akcyjne, a najniższe fundusze rynku pieniężnego). Wielkość opłat może się zmniejszać w zależności od wielkości inwestowanej kwoty.

Opłat dystrybucyjnych można uniknąć, gdy zakup jest realizowany przez Internet lub telefon. Niektóre fundusze nie stosują żadnych opłat i można je znaleźć np. w Multibanku czy mBanku.

Inwestor powinien także dokonać analizy wysokości prowizji za zarządzanie danym funduszem. Opłaty te mogą się znacząco różnić dla tego samego rodzaju Funduszu Inwestycyjnego.

Do ważnych elementów, ale często pomijanych w analizach kosztów funduszy, należą koszty podatkowe. W przypadku dokonywania konwersji jednostek w ramach funduszy zarządzanych przez dany TFI, za każdym razem zostanie pobrany podatek od osiągniętych zysków (jeśli zostały osiągnięte!) i w jednostki uczestnictwa nowego funduszu zostanie zainwestowana mniejsza kwota. Wyjściem z tej sytuacji może być inwestycja w fundusze parasolowe, gdzie przejście w ramach tego samego „parasola” z jednego funduszu do drugiego nie spowoduje konieczności naliczenia podatku (spowoduje to dopiero wykup jednostek z funduszu parasolowego).

Więcej informacji można znaleźć w Funkcjonowanie Funduszu – koszty.

Kompetencje zarządzających Funduszem Inwestycyjnym

Wielu inwestorów analizują wyniki historyczne pod kątem nie funduszy, ale konkretnych osób zarządzających. Wychodzą oni z założenia, iż dobre zarządzanie nie zależy od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), ale od specjalistów przez nie zatrudnionych. W prospektach emisyjnych można znaleźć informacje dotyczące zarządzających danym funduszem (życiorys), a wszelkie zmiany w zespołach zarządzających są ogłaszane. Informacje można znaleźć w prasie fachowej (np. Puls Biznesu, Parkiet) lub też na stronach czołowych dzienników poświęconych gospodarce czy finansom. Część inwestorów wręcz migruje razem z niektórymi zarządzającymi, którzy przechodzą z jednego TFI do drugiego.