Czym się kierować wybierając Fundusz Inwestycyjny?

Jedną z najważniejszych zasad inwestowania jest zrozumienie relacji zysku i ryzyka. Podobną zasadą jest zależność zysku i czasu. Każdy inwestor powinien pamiętać również o dywersyfikacji i rozumieć potrzebę przeprowadzenia analizy funduszy.

Nadrzędnym celem każdego inwestora jest uzyskanie jak największego zwrotu z danej inwestycji, czyli zarobienie jak największych pieniędzy.

Relacja zysku i ryzyka

Podstawową zasadą w realizacji tego celu jest zrozumienie relacji zwrotu z danej inwestycji i ryzyka, które jest podejmowane przy inwestowaniu naszych pieniędzy w dany instrument finansowy.

Najniższe ryzyko wiąże się z inwestycjami w depozyty bankowe, ponieważ bankructwo banku jest stosunkowo mało prawdopodobne, a w dodatku Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje ochronę wszystkich depozytów do kwoty 50.000 euro. Wiąże się to z bardzo niskimi stopami zwrotu (odsetki) z depozytów bankowych. Oprocentowanie depozytów będzie się oczywiście zmieniać w czasie, co jest uzależnione od sytuacji gospodarczej w Polsce i świecie, polityki finansowej państwa oraz działań NBP (Narodowy Bank Polski) i jej organu, RPP (Rada Polityki Pieniężnej).

Znacząco wyższe ryzyko wiąże się z inwestycjami w akcje. Zyskiem inwestora w tym przypadku będą zyski kapitałowe (czyli te wynikające ze wzrostu kursu danej akcji) oraz dywidendy (wypłacane głównie przez duże spółki).

Ta sama relacja zysku i ryzyka dotyczy Funduszy Inwestycyjnych. Inwestor poszukujący dużych zysków powinien zaakceptować znaczące ryzyko, czyli duże wahania wartości jednostek uczestnictwa w krótkim i średnim okresie inwestycji.

Dywersyfikacja

Częściowego ograniczenia ryzyka można dokonać poprzez rozproszenie inwestycji w różne rodzaje Funduszy Inwestycyjnych. Liczba i rodzaj Funduszy Inwestycyjnych powinna zależeć o akceptacji przez inwestora ogólnego poziomu ryzyka. Dywersyfikacja nie powinna polegać na inwestowaniu w ten sam typ funduszu zarządzany przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), ale przede wszystkim na rozpraszaniu inwestycji w zależności od typu Funduszu Inwestycyjnego. Brak dywersyfikacji (inwestor podejmuje decyzje na podstawie szczegółowych analiz sytuacji na rynkach finansowych) może być tylko i wyłącznie polecany inwestorom doświadczonym.

Zależność zysku i czasu

Każdy rodzaj inwestowania wymaga określenia czasu inwestycji.

Nawet zerwanie umowy rocznego depozytu przed samym końcem umowy może prowadzić utraty odsetek za cały okres (przysługują wtedy znacznie niższe odsetki). Inwestor powinien akceptować fakt, iż wysoki zwrot z inwestycji łączy się z dłuższym terminem zamrożenia środków, np. w przypadku inwestycji w fundusze akcyjne byłoby to co najmniej 3 lata (w zależności od momentu inwestycji – bessa czy hossa).

Jeśli więc inwestor będzie potrzebował pieniędzy za 3 miesiące nie powinien się decydować na inwestycje ani w fundusz akcji, ani nawet w fundusze obligacji. Konieczność zamiany jednostek w gotówkę może bowiem nastąpić w bardzo niekorzystnej sytuacji krótko- lub średnioterminowej. Tym samym, inwestor nigdy nie powinien inwestować wszystkich swoich wolnych środków.

Świadoma decyzja

Decyzja inwestora co do inwestycji w dany fundusz powinna być poprzedzona analizą sytuacji na rynku oraz danego funduszu. Inwestor powinien przede wszystkim potrafić uzasadnić podjętą decyzję inwestycyjną przed samym sobą. Nie wyklucza to zasięgania rady specjalistów i doradców, choć inwestor powinien zdawać sobie sprawę z ich motywacji oraz poziomu znajomości zagadnień finansowych. Inwestor powinien pamiętać, iż tylko on będzie odpowiadał za błędne decyzje. Podstawową lekturą inwestora rozważającego inwestycje w fundusze powinien być prospekt emisyjny i statut Funduszy Inwestycyjnych.

Kupuj tanio i sprzedawaj drogo

Zastosowanie tej najstarszej zasady inwestycyjnej nie jest w praktyce proste. Przeciętnemu inwestorowi przychodzi z trudnością rozróżnienie okresu tanich akcji. Problem z tym mają często nawet specjaliści. Metod jest wiele, ale niestety, najczęściej o ile dość łatwo można określić, iż akcje są drogie to zazwyczaj trudno jest określić moment spadków kursów.

Jednym z prostszych strategii inwestowania, która wyklucza w dużym stopniu konieczność analiz jest regularne automatyczne inwestowanie (np. co dwa tygodnie czy co miesiąc) w wybrane fundusze niezależnie od sytuacji na rynku. Dzięki automatyzmowi inwestor będzie inwestował zarówno w dołkach jak i na górkach, co w dłuższym okresie powinno dać pozytywny wynik.